Školní metodik prevence

Mgr. Marie Huplíková, telefon: 597 723 121

     

Jedná se o informační a poradenské služby v oblasti sociálně patologických jevů pro žáky, rodiče, učitele. Kdykoli po písemné nebo telefonické domluvě.

 

Minimální preventivní program

 

Školní rok: 2020/2021

 

ZŠ a MŠ Stonava

 

Tým primární prevence rizikového chování:

 

Mgr. Milada Heimerová – ředitelka školy

Mgr. Marie Huplíková – školní metodik prevence

Mgr. Elen Wawrzyková – zástupce ředitele

Mgr. Kateřina Heimerová – učitelka 1.stupně

 

 

Cíl: v loňském roce se díky výjimečné situaci nepodařilo splnit plánováné preventivní působení v třídnických hodinách. Cílem je zaměřit se na ně letos v 1.pololetí školního roku.Druhé pololetí pak chceme věnovat celoškolním preventivním akcím i spoluprací s mimoškolními organizacemi zabývajícími se primární prevencí rizikového chování. V tomto šk.roce posílit zejména témata vyplývající z šetření Krajského úřadu MSK jako slabší a vloni se nám to nepodařilo.

Zároveň jako v minulých letech průběžně budeme monitorovat atmosféru školy a tříd. Pomůckou je nám dotazník k šikaně snímaný ve třídách 2.-9. vždy na konci 1. čtvrtletí a rozbor je proveden na pedagogické radě. (viz příloha)

 

Rozvržení preventivních aktivit:

 1. Seznámení vyučujících s plány na nový šk.rok

      T – srpen 2020Z- Mgr. M. Huplíková

 

 1. Vlastní prevence:

      Kolegům bude nabídnuta pomoc při tvorbě a realizaci třídnických hodin s možností účasti ŠMP. Rozdělení preventivních témat:

 1. třída

Agresivní chování – kamarádské vztahy

 1. třída

Rizikové chování v dopravě

 1. třída

Rizikové sporty – prevence úrazů

 1. třída

Závislostní chování – návykové látka, gambling…(Alkohol)

 1. třída

Delikventní chování – krádeže, vandalismus, sprejerství...

 1. třída

Agresivní chování – agrese, šikana, kyberšikana, intolerance, rasismus, násilí, domácí násilí

 1. třída

Poruchy příjmu potravy –( sebepoškozování příjmem nepotřebných léků)

 1.  třída

Závislostní chování – návykové látky, netolismus…

 1. třída

Sexuální rizikové chování - AIDS

T – září - leden 2020/21Z – Mgr. M. Huplíková, TU

 

I v letošním šk.roce chceme pokračovat s vlastní prevencí formou tematických třídnických hodin. Jsou stanovena hlavní téma pro jednotlivé ročníky, další témata si volí každá třída svoje. Na třídním učiteli je i četnost konání TH. Je třeba ovšem pracovat systematicky. Zvýrazněná témata je třeba posílit.

Stejně tak jako v minulém roce se TH budou konat mimo hlavní výuku, tj, v odpoledních hodinách. Rodiče budou předem informování o době konání i tématu TH. Je vyvěšen arch, kde TU zapisují téma, místo a čas konání vlastní TH (viz příloha).

Následně preventivní témata může TU posílit i spoluprací s externími spolupracovníky dle nabídky ŠMP.

Ke každé proběhlé TH vypracuje TU zprávu. ( formulář viz příloha)

V letošním šk.roce rovněž dále bude fungovat i elektronická schránka důvěry na webových stránkách školy ( vedle klasické fyzické podoby).

Pro přípravu TH lze využít Příručky pro školní metodiky prevence, kde jsou zpracovány scénáře, modelové situace, příběhy atd. Nabízím taky metodickou pomoc při přípravě TH, supervizi s rozborem, vzájemnou supervizi.

 

T - průběžně2020/2021Z - M. Huplíková + TU

 

3. primární prevence ve spolupráci s mimoškolními organizacemi zabývajícími se prevencí:

 • doplním v průběhu šk.roku, zejména pro 2.pololetí

 Spolupráce s PPP Karviná – 4.,5.,6.,7,8.třída – dotazník B3 – zjišťuje vztahy a klima

  ve třídě – vzhledem ke změnám stavů žáků ve třídě                                                                                                                                                                                                                

 1. Vzdělávací programy pro pedagogy:
 •  průběžně dle nabídky – viz Šablony II
 • 5.-6. října 2020 –13. Krajská konference k prevenci rizikových forem chování

                             Účastní se: Mgr. M. Huplíková ( následně bude informovat pg.sbor)                                                                

 1. Celoškolní preventivní akce:

Den zdraví :

Cílová skupina: žáci 1.-9. třídy

Doba konání: pololetí šk.roku

Místo konání: Beskydy

 

Projektový den :

MŠ + 1.stupeň - Prázdniny bez úrazu

Doba konání: červen 2021

1.– 9. třída – prezentace preventivní práce jednotlivých tříd

Doba konání: červen 2021

 1. Náplň preventivních aktivit na MŠ:

MŠ Hořany

Působením pedagogů:

Děti jsou během školního roku informovány přiměřeně svému věku o možném kontaktu s nežádoucí osobou, jsou vedeny k rozpoznávání šikany, projevu agresivity, verbálního útoku, vandalismu, nebezpečí kontaminace použité injekční stříkačky.

 

Ve spolupráci s rodiči:

Omezení nežádoucího vlivu médií, závislost na počítači a počítačových hrách. Kladen důraz na zdravý životní styl a záliby (důležité je dítě nepřetěžovat), dobrou společnost, posilování zdravého sebevědomí a vhodný výběr kamarádů.

 

MŠ Dolany

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlovány pozitiva zdravého životního stylu.

 

Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkou a mezi učitelkou a zákonnými  zástupci dětí.

Každodenními činnosti v průběhu dne probíhají nenásilně formou hry.

Děti si v průběhu dne mohou vybrat z více činností a tím ovlivnit další průběh dne.

Není tedy bezpodmínečně nutné splnění všech naplánovaných úkolů, důležitější jsou prožitky dětí při jejich naplňování a připravenost učitelky na individuální potřeby a přání dětí a schopnost se jim v daném okamžiku přizpůsobit.

MŠ  Holkovice

Snažíme se vést děti ke správným postojům vůči zátěžím a problémům a zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně – patologickým vlivům. Principem preventivní strategie na naší školce je osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence, které vedou u dětí k odmítání všech druhů projevů agresivity. Za velmi důležitou oblast považujeme komunikaci mezi učitelem, rodiči a dětmi. U dětí posilujeme sebevědomí, sebeúctu a vzájemnou úctu ke svým spolužákům - kamarádům, snažíme se o klidné vyřešení konfliktů mezi dětmi a překonávání překážek. Každý další školní rok přináší nové podněty a nápady a na základě zkušeností hledáme co nejefektivnější cesty vedoucí ke zkvalitnění vlivu na děti.

Cílem je vychovávat z dětí osobnosti, které:

-nebudou ubližovat ostatním slovně ani fyzicky (šikana),

-budou udržovat své okolí v pořádku, nebudou ničit vybavení ani budovu MŠ (vandalismus), 

-budou mít povědomí o jiných národnostech a nebudou vůči nim zaujatí (rasismus),

-budou vědět, že lhát a podvádět se nemá a proč, 

-budou schopni popisovat svoje pocity, 

-budou vědět, co je pro jejich tělo dobré a co naopak, 

-budou jíst zdravě a mít dostatek pohybu,

-budou znát nebezpečí, která mohou ohrozit jejich zdraví a život,

-budou znát a dodržovat dohodnutá pravidla, 

-budou se cítit spokojeně a bezpečně.

 

Minimální preventivní program 2018/2019 zde

Den zdraví na Pustevnách - větráme plíce

Kontaktujte mě