Sofinka Melicherová - bronz v III. kategorii

Sofinka Melicherová - bronz v III. kategorii